ShantiLady

56 tekstów – auto­rem jest Shan­ti­Lady.

Ty­le cza­su już milczę,
po omac­ku poszu­kuję Two­jej pos­ta­ci
licząc, że z ko­lej­nym kro­kiem Cię złapię.
Po­tykam się, upadam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2016, 08:29

Już te­raz sa­ma nie wiem jak jest le­piej, za­gubiłam się w tym wszystkim.
Le­piej żyć sa­memu więdnąc tęsknotą, czy le­piej jest żyć ra­zem obok siebie przechodząc? 

myśl • 14 sierpnia 2016, 10:59

w wierze

Jak długo można żyć w nadziei,
być śle­pym na rzeczywistość,
stąpając między tym co jest prawdą,
a być może uro­joną jawą?
Wyos­trzam zmysły
lecz je­den próbuję powstrzymać,
nie chcę widzieć krzyw­dzącej prawdy,
więc kar­mię wciąż nadzieję i tęsknotę,
wierząc w to,
że kiedyś się spełni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 sierpnia 2016, 10:52

Mgła zasłania sobą wszys­tko, jed­nocześnie odsłaniając re­cep­to­ry wyobraźni. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2016, 08:43

Sta­raj się ro­bić to co To­bie spra­wia przy­jem­ność, nie to co świat od Ciebie wymaga. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2015, 07:49

Szu­kamy dróg do naszych marzeń, często za­pomi­nając o tym co po­siada­my w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2015, 16:56

Być może kiedyś zrozumiesz,
ile łez kosztu­je szczęście.
Może wte­dy właśnie pojmiesz,
co chciałam Ci powiedzieć.
A kiedy cisza nic nie powie,
piekłem sta­nie się odpowiedź. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 czerwca 2015, 08:28

* * *

I znów bez­czyn­nie po­pat­rzę w sufit,
cze­kając cudu.
I znów bez siły nie zro­bię nic,
może pomyślę,
jak ma się zdarzyć bez mo­jego udziału.
A nie jest to możliwe,
bo cu­dem jest życie. 

wiersz • 27 czerwca 2015, 14:39

* * *

Cień.
Twój każdy ruch naśladuje,
w świet­le praw­dy prześladuje.
W ciem­ności zni­ka, bo tu­taj on po co?
Sko­ro i tak ok­ryła Cię praw­da ciem­ności nocą. 

felieton
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2015, 07:32

Nie ma "bo ja tak mam",
cha­rak­ter kształtu­jesz Ty, sam zde­cyduj co chcesz mieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 czerwca 2015, 09:29
ShantiLady

Trudno jest powiedzieć coś o sobie kiedy ktoś pyta "jaki jesteś? opowiedz mi" ja na takie pytania odpowiadam jednym zdaniem: Przeżyj w moim towarzystwie chociaż jeden dzień, a dowiesz się jaka jestem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ShantiLady

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 sierpnia 2016, 23:45kacperman sko­men­to­wał tek­st Już te­raz sa­ma nie [...]

14 sierpnia 2016, 19:54RozaR sko­men­to­wał tek­st w wie­rze

21 lutego 2016, 21:09wdech sko­men­to­wał tek­st Mgła zasłania sobą wszys­tko, [...]

20 lutego 2016, 15:36ShantiLady sko­men­to­wał tek­st Mgła zasłania sobą wszys­tko, [...]

20 lutego 2016, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mgła zasłania sobą wszys­tko, [...]

20 lutego 2016, 12:00aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Mgła zasłania sobą wszys­tko, [...]

20 lutego 2016, 10:10Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Mgła zasłania sobą wszys­tko, [...]

20 lutego 2016, 08:43ShantiLady do­dał no­wy tek­st Mgła zasłania sobą wszys­tko, [...]

12 grudnia 2015, 12:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Staraj się ro­bić to [...]

11 grudnia 2015, 08:37krysta sko­men­to­wał tek­st Staraj się ro­bić to [...]